Esom

The Third Charm 2018-09-28

Synopsis/Plot Drama ini berpusat pada kisah cinta antara dua kekasih. “The Third Charm” menceritakan kisah cinta antara On Joon-Young (Se...

Stars: Seo Kang-joon, Esom, Shin Do-Hyun,Min Wook-Hyuk.

-/ 10 IMDB Rating 112 Views